Sivun käyttökokemuksen vaikutusta käyttäjien toimintaan on tutkittu valtavasti. Käyttäjät haluavat, että sivustot latautuvat nopeasti sekä ovat helppoja ja intuitiivisia käyttää. Lisäksi sivun käyttökokemus voi vaikuttaa vierailijan mielipiteeseen brändistä joko positiivisesti tai negatiivisesti. Se taas vaikuttaa yrityksen menestymiseen.

Sivun käyttökokemuksesta on tullut sen verran tärkeä tekijä, että Google ilmoitti hiljattain päivittävänsä hakualgoritminsa. Päivityksen myötä se ottaa huomioon tietyt sivun käyttökokemuksen mittarit määrittäessään verkkosivustosi sijoittumista hakutuloksissa.

Päivityksen yhteydessä Google esitteli uudet ohjeet sivun käyttökokemuksen mittaamiseen käyttäjän näkökulmasta sekä mittarit, joilla voit arvioida sivustoasi. Google kutsuu hanketta verkon vitals-perustiedoiksi.

Päivitys julkaistaan toukokuussa 2021.

Miksi sivun käyttökokemuksella on merkitystä

Vuonna 2018 Google paljasti käyttävänsä verkkosivuston mobiiliversion latausnopeutta tärkeänä kriteerinä määrittäessään sivustojen sijoittumista hakutuloksissa. Se tarkoittaa, että eniten näkyvyyttä ja liikennettä saavat sivustot, joiden käyttökokemus mobiililaitteilla on nopein ja sujuvin.

Googlen tavoin myös kuluttajat huomioivat sivujen nopeuden ja käyttökokemuksen. Useissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että kuluttajat odottavat verkkoa selatessaan tasaisen nopeaa käyttökokemusta. Lisäksi verkkosivuston toiminnalla on suuri vaikutus siihen, suosittelevatko he palveluja ystävilleen tai työkavereilleen.

Jopa 66 % verkkoasiakkaista sanoo, että verkkosivuston toiminta vaikuttaa heidän mielikuvaansa yrityksestä. Lisäksi 33 prosentilla näistä asiakkaista on huono kuva yrityksistä, joiden verkkosivustot toimivat hitaasti.

Jos kuluttajat joutuvat odottamaan sivun latautumista pitkään, he eivät voi tehdä sivulla mitään mielekästä. Jos sivu latautuu, mutta sivun elementtien käyttäminen takkuilee, käyttäjät kokevat sen häiriönä, joka estää heitä tekemästä haluamiaan toimintoja sivulla.

Sivun käyttökokemuksella on merkitystä sekä kuluttajille että yrityksille, ja sen vuoksi Google lisää sen hakusijoituksiin vaikuttaviin tekijöihin. Seuraavassa tutustumme uusiin mittareihin, joilla arvioidaan käyttäjäkokemusta.

Mittarit, joilla arvioidaan sivun käyttökokemusta

Google kutsuu sivun käyttökokemuksen arvioimiseen käytettäviä mittareita verkon vitals-perustiedoiksi. Googlen mukaan kyseiset mittarit ovat ”todelliseen käyttöön perustuvia käyttäjäkeskeisiä mittareita, jotka kvantifioivat käyttäjäkokemuksen tärkeimpiä osa-alueita”. Mittarien tarkoitus on siis ilmaista, kuinka käyttäjät kokevat sivun, ja näiden mittarien optimoiminen parantaisi koko sivuston käyttäjäkokemusta.

Largest Contentful Paint (LCP)

Tällä mittarilla mitataan havaittua latausaikaa eli sitä, kuinka nopeasti sivu latautuu ja renderöi suurimmat käyttäjän näkyvissä olevat elementit ensimmäisen latauksen aikana. LCP eli suurimman sisältöelementin renderöinti tarkastaa, onko sivulle ladattu tarpeeksi sisältöä, jotta käyttäjä voi käyttää sitä.

First Input Delay (FID)

FID eli ensimmäisen toiminnon viive mittaa aikaa, joka kuluu sen jälkeen, kun käyttäjä on tehnyt sivustolla jonkun toimen. Toisin sanoen tällä tarkoitetaan aikaa, joka selaimelta kuluu toiminnon suorittamiseen. Mittari voi esimerkiksi arvioida, kauanko selaimelta kestää reagoida, kun käyttäjä klikkaa linkkiä. FID on erittäin tärkeä käyttäjäkokemuksen kannalta, koska selaimen hidas reagointi saattaa johtaa siihen, että käyttäjä turhautuu ja poistuu sivulta.

Cumulative Layout Shift (CLS)

CLS eli kumulatiivinen asettelumuutos on mittari, jolla mitataan visuaalista vakautta eli sivun elementtien odottamatonta siirtymistä, jonka takia käyttäjän toiminta häiriintyy. Kuvittele, että yrität klikata painiketta, mutta se hyppii paikasta toiseen niin, että klikkaat vahingossa jotakin muuta kohtaa. Toisinaan odottamattomat asettelumuutokset voivat tehdä todellista vahinkoa. Käyttäjä voi esimerkiksi ostaa tuotteen vahingossa yrittäessään perua tilausta. Tällaiset asettelumuutokset voivat turhauttaa käyttäjiä ja vahingoittaa brändiä.

Yhdessä näillä mittareilla arvioidaan, onko käyttökokemus hyvän käyttöliittymän kolmen käskyn mukainen: sivuston on oltava käytettävä (LCP), hyödyllinen (FID) ja ilahduttava (CLS).

A screenshot of the 3 Google Core Web Vitals, including their thresholds for each metric.

Kunkin mittarin raja-arvot määrittävät, toimiiko sivusto hyvin, onko siinä parannetavaa vai toimiiko se huonosti.

Sivun käyttökokemusmittarit vaikuttavat sivuston sijoitukseen hakutuloksissa

Kuten jo mainitsimme, verkon vitals-perustiedot alkavat vaikuttaa sivustojen sijoituksiin hakutuloksissa vuonna 2021. Toivottavasti tämä muutos ei vaikuta SEO-strategiaasi merkittävästi. SEO:n ytimessä on jo pitkään ollut laadukkaan käyttäjäkokemuksen luominen esimerkiksi tarjoamalla laadukasta ja olennaista sisältöä ja varmistamalla, että sivut latautuvat nopeasti.

Tämän päivityksen myötä Google siirtyy entistä yhtenäisempään lähestymistapaan, joka mittaa käyttäjäkokemusta ja antaa verkkosivustojen ylläpitäjille, markkinoijille ja yrityksille keinoja tuottaa laadukkaita kokemuksia. Jos haluat verkkosivustosi sijoittuvan hyvin Googlen hakutulossivuilla, näitä mittareita on seurattava ja parannettava.

Screenshot of the Google Core Web vitals. There are 3 boxes, one with each of the core web villas. Below that are 4 boxes that include: Mobile Friendly, Safe Browsing, HTTPS, and No Intrusive Interstitials. All boxes have arrows point to a box that says “search signals for page experience.” The graphic indicates that the core web vitals are just 3 out of the 7 components Google uses for measuring page experience.

Asioita ei voida parantaa, jos niitä ei mitata

Edellä mainittuja mittareita (LCP, FID ja CLS) on mitattava, seurattava ja parannettava, jotta voit parantaa sivustosi käyttäjäkokemusta. Tästä ei tarvitse huolestua, sillä sitä varten on käyttäjäystävällisiä työkaluja, kuten Siteimprove Performance. Sen avulla voit helposti seurata näitä mittareita, parantaa käyttäjäkokemusta ja ylläpitää ajan mittaan saavuttamiasi parannuksia.

A screenshot of Siteimprove Performance. The Page Details includes an average performance score, 17 suggested improvements, and scores for different performances across the world.

Kun käytössäsi on järjestelmä edistymisen analysointia ja raportointia varten, voit alkaa suunnitella alisuoriutuvien sivujen parantamista. Seuraavassa on käytännön vinkkejä näiden uusien Googlen mittaamien osa-alueiden parantamiseen.

Kuinka voin parantaa LCP-tulosta?

LCP:n mittaus- ja luontitavan vuoksi voit parantaa tätä tulosta optimoimalla ja parantamalla paria avainaluetta. Kuten edellä mainittiin, LCP ilmaisee, kauanko käyttäjän on odotettava suurimpien sisältöelementtien lataamista ja renderöintiä. Tärkeimmät LCP-tulokseen negatiivisesti vaikuttavat alueet ovat:

 • hitaat ja optimoimattomat palvelimet
 • renderöinnin estävät komentosarjat ja CSS-tiedostot
 • tiettyjen resurssien latausajat
 • luottaminen liiaksi asiakaspuolen renderöintiin.

Kuinka voin parantaa FID-tulosta?

FID mittaa, kauanko sivulta kestää reagoida ja antaa palautetta käyttäjälle sen jälkeen, kun käyttäjä on antanut sivulla syötteen. Tämä vaikuttaa merkittävästi käyttäjän vaikutelmaan sivun nopeudesta ja interaktiivisuudesta. Tärkeimpiä tapoja parantaa FID-tulosta on sivujen komentosarjojen säätäminen, sillä sivu ei voi käsitellä käyttäjän syötteitä pääsäikeen ollessa varattu. Tätä voidaan parantaa esimerkiksi seuraavasti:

 • vähentämällä JavaScript-komentojen suorittamiseen käytettävää aikaa
 • siirtämällä sellaisia käyttämättömiä JavaScript-komentoja, joita kaikki käyttäjät eivät tarvitse
 • minimoimalla käyttämättömien polyfill-komentosarjojen määrä ja varaamalla ne tilanteisiin, joissa ne ovat välttämättömiä.

Kuinka voin parantaa CLS-tulosta?

Kuten edellä mainitsimme, CLS eli kumulatiivinen asettelumuutos mittaa käyttäjien kokemia odottamattomia sivun asettelumuutoksia sekä sivun sisällön visuaalista vakautta kokonaisuutena. Muutokset ovat erittäin ärsyttäviä käyttäjien kannalta ja pilaavat sivun käyttäjäkokemuksen. Tehokkaimmat tavat parantaa CLS-tulosta liittyvät sivun visuaaliseen mediasisältöön, sen sijoittamiseen käytettyihin tekniikoihin ja verkkofontteihin. CLS-tulosta voidaan parantaa esimerkiksi seuraavasti:

 • varmistamalla, että kaikkien kuvien mitat on määritetty – mieluiten CSS-kuvasuhdelaatikoilla
 • ottamalla huomioon mainosten, iframe-kehysten ja upotusten paikat
 • välttämällä dynaamisen sisällön sijoittamista sivulla jo olevan sisällön yläpuolelle, koska se siirtää sivulla olevaa sisältöä
 • lataamalla tärkeät verkkofontit etukäteen, jotta asettelumuutoksilta ja tekstin välkkymiseltä vältytään.

Sivun käyttökokemus ja SEO-strategiasi

""

Hyvän sivun käyttökokemuksen tarjoaminen on tärkeää, mutta samalla on huolehdittava muista suorituskykyyn ja hakukonenäkyvyyteen vaikuttavista SEO-strategian osa-alueista. Niitä ovat muun muassa seuraavat:

Mitä seuraavaksi?

Käyttäjät haluavat, että sivustot latautuvat nopeasti, sopivat mobiililaitteille ja ovat intuitiivisia sekä saavutettavia. Lisäksi sivun käyttökokemus voi muuttaa vierailijan mielipidettä brändistä joko positiivisesti tai negatiivisesti, mikä vaikuttaa yrityksen menestymiseen.

Laadukas ja saavutettava sivun käyttökokemus on äärimmäisen tärkeä, jos haluat turvata myynnin, parantaa sijoitustasi hakutuloksissa ja vahvistaa brändisi mainetta digitaalisesti inklusiivisena organisaationa. Ota yhteyttä, jos haluat valmistautua Googlen verkon vitals-perustietopäivitykseen ja saada lisätietoja siitä, kuinka inklusiivinen verkkosivuston käyttökokemus voi vaikuttaa SEO-sijoitukseesi.